Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN; KRAAMZORG BIJ DAAN

Deze voorwaarden zijn van toepassing na ondertekende zorgovereenkomst bij; Kraamzorg bij Daan

Inschrijving vindt plaats door middel van ondertekening door de cliënt op het vastgestelde inschrijfformulier van kraamzorg bij Daan in tweevoud.

 

Met het inschrijfformulier worden tevens deze algemene voorwaarden aan de cliënt overhandigd.

 

Artikel 1: Te leveren zorg

 • Kraamzorg bij Daan biedt zorg op maat. Bij aanvang van de zorg wordt met de cliënt overlegd hoe de geïndiceerde uren worden verdeeld en wat de specifieke wensen zijn. Na 4 dagen zal de zorgverlening schriftelijk geëvalueerd worden. Daarnaast wordt er dagelijks mondeling geëvalueerd.
 • Het maximale aantal uren te leveren zorg wordt, in overleg met cliënt, bepaald op basis van het Landelijk indicatie protocol.
 • Prioriteit voor een kraamverzorgende is de zorg voor moeder en kind. Huishoudelijke taken zijn hieraan ondergeschikt.
 • Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft kraamzorg bij Daan het recht werkzaamheden te laten verrichten door een derde.
 • Kraamzorg bij Daan probeert te zorgen voor één en dezelfde kraamverzorgende in de hele kraamtijd. Mocht er toch een wisseling noodzakelijk zijn dan zorgen de kraamverzorgenden ervoor dat de continuïteit van de zorg voor moeder en kind gewaarborgd is.
 • Kraamzorg werkt volgens ARBO-richtlijnen.
 • Werklocatie en werkomstandigheden moeten veilig en werkbaar zijn. Indien dit niet het geval is, kan de zorg worden stopgezet.
 • Bij een thuisbevalling en tijdens de kraamtijd moet het bed van de kraamvrouw op een minimale werkhoogte van 70 cm en maximale werkhoogte van 90 cm worden gebracht.

Wanneer hieraan niet wordt voldaan, kan de zorgverlening beperkt worden.

 • Er dient warm, stromend water aanwezig te zijn op de plek waar de kraamvrouw en de baby worden verzorgd.

 

Artikel 2: Vervoer en gebruik van sleutels

 • Kraamzorg bij Daan maakt over het algemeen geen gebruik van voertuigen van de cliënt. Indien Daniëlle, op verzoek van de cliënt, wel gebruik maakt van de auto, dan geschiedt

dit volledig voor risico van de cliënt. Kraamzorg bij Daan kan niet aansprakelijk worden gesteld vooreventuele schade, die hiervan het gevolg is.

 • bij het gebruik maken van een sleutel van de woning van de cliënt wordt dit schriftelijk vastgelegd.

 

Artikel 3: Tarieven

 • De maximale tarieven voor Kraamzorg worden jaarlijks vast gesteld door de Nederlandse

Zorgautoriteit.

 • De geleverde uren zorg die niet door de verzekeraar worden vergoed, worden rechtstreeks aande cliënt in rekening gebracht.
 • Alle cliënten betalen een wettelijke bepaalde eigen bijdrage. Afhankelijk van de aanvullende verzekering van de cliënt kan dit bedrag geheel of gedeeltelijk terug gevraagd worden bij de verzekering.

 

Artikel 4: Annulering

 • Een annulering kan alleen schriftelijk worden gedaan, tenzij er wordt geannuleerd op medische gronden. In een dergelijk geval dient een verklaring van de behandelend arts te worden overgelegd.
 • Bij annulering wordt 250,00 in rekening gebracht voor gemaakte kosten. Bij medische annulering worden deze kosten niet in rekening gebracht.

 

Artikel 5: Betaling

 • De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de tijdige voldoening van de financiële verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst met Kraamzorg bij Daan (restitutie polis). Een eventuele zorgverzekeraar is geen partij in deze overeenkomst.
 • De betalingstermijn van kraamzorg is 14 dagen. Na de termijn van 14 dagen is de wettelijke rente verschuldigd.
 • Bij het niet tijdig voldoen van een openstaande nota is kraamzorg bij Daan gerechtigd tot incasso over te gaan, en alle daarmee verband houdende kosten en rente

met een minimum van € 22,50 op de cliënt te verhalen. Indien Kraamzorg bij Daan om welke reden dan ook, van de ziektekostenverzekeraar geen uitkering ontvangt, dient de cliënt alsnog het volledige verzorgingsbedrag aan Kraamzorg bij Daan te betalen. De verplichting tot betaling van het verschuldigde bedrag over de gehele kraamperiode blijft bestaan.

 

Artikel 6: Ongewenst gedrag

 • Onder ongewenst gedrag wordt discriminatie, excessief alcohol- en drugsgebruik, (dreiging met ) geweld, dwang, gevaarlijke huisdieren of seksuele intimidatie verstaan.
 • Bij ongewenst gedrag wordt de zorg direct gestaakt.

 

Artikel 7: Aansprakelijkheid

 • Kraamzorg bij Daan kan aansprakelijk worden gesteld bij schade aan materiële zaken die door schuld of nalatigheid van de kraamverzorgster zijn ontstaan. Dit moet door de cliënt worden aangetoond.
 • Kraamzorg bij Daan is maximaal aansprakelijk voor het bedrag dat wordt gedekt door de

aansprakelijkheidsverzekering. Kraamzorg bij Daan is niet aansprakelijk voor schade die ontstaan door onjuiste of onvolledige instructie van de cliënt.

 • Er mag door kraamzorg bij Daan alleen gewerkt worden met deugdelijke apparatuur (incl. aansluiting) en deugdelijk materialen (zoals kruiken).
 • Een melding van schade dient binnen 48 uur schriftelijk te geschieden bij Kraamzorg bij Daan. Bij schade wordt er voor de cliënt een eigen risico gehanteerd van maximaal € 100,-. Kraamzorg bij Daan is uitsluitend aansprakelijk voor de schade boven het eigen risicobedrag tot het schadebedrag waarvoor Kraamzorg bij Daan maximaal is verzekerd.

 

Artikel 8: Verstrekking volmachten

 • Kraamzorg bij Daan maakt geen gebruik van bankpassen, codes en/of creditcards van de cliënt. Bij overtreding hiervan is Kraamzorg bij Daan niet aansprakelijk voor schade, diefstal of zoekraken die hierbij mocht ontstaan.

 

Artikel 9: Klachten

 • Een cliënt kan een klacht binnen 7 dagen na beëindiging van zorg per mail indienen.

Deze klacht wordt zo spoedig mogelijk in behandeling genomen en de klager ontvangt hierop een reactie per mail/per telefoon. Deze klacht wordt besproken.

 

Artikel 10: Geheimhouding & Privacy

 • Kraamverzorgenden hebben een beroepsgeheim.
 • Bij het leveren en/of verlenen van diensten aan cliënt houdt Kraamzorg bij Daan zich

aan de eisen van Wet bescherming persoonsgegevens.

 • Foto’s die op facebook of de website worden gedeeld/gepromoot worden geplaatst met toestemming van de cliënt.